Kurser og uddannelser

I mere end 10 år har vi ved virksomhedsinterne kurser uddannet medarbejdere fra flere end 50 virksomhede.

Se oversigten over kurser og uddannelser her på siden.

Vores kurser og uddannelser

p

Skemaet kan være større end vinduet!

Scroll ned eller til højre herunder.
ModulEmneIndholdBemærkningVarighedMålgruppe
Modul 1Mini-introduktion til SPC
Variationer, 5-M’er, Systematisk og tilfældig variation, Attributive egenskaber og skalamålinger, Parti- og procesinspektion, Tolerancer og styregrænser, Paratoanalyse, Histogram, Normalfordeling, Kapabilitet, Kontrolkort, Effekt af SPC.Introkursus for alle. Helt uden formler! Ingen forudsætninger.Ca. 3 timer. Der kan evt. køres 2 hold pr. dag.Generel orientering for alle.
Modul 2Basiskursus i statistik og SPCSandsynlighedsregning og statistik, Attributiv og variabel måling, Stikprøve-usikkerhed, Fordelinger og forudsigelighed, Middelværdi og spredning, Normalfordelingen, FirstPassYield, Bi-nomial- og poissonfordelinger, Pare-toanalyser, Kapabilitet, Cp og Cpk, Pp og Ppk, U- og t- fordelingen, Gennem-snittets fordeling, Opstilling og drift af kontrolkort, I/MR kort, XBar-R kort, MA/MR kort, p- og u-kort for attributive målinger, Statistisk kontrol, Opfølgning på kontrolkort, Minitab funktioner, Generelle og virksomhedsspecifikke cases.Basisniveau. Ingen særlige forudsætninger ud over 4 regningsarter.1 dagAlle der skal bidrage til statistisk behandling i forbindelse med validering og produktion
Modul 3Basis kursus i stikprøveplaner og partiinspektionParti og stikprøve, Stikprøveusikkerhed, Sandsynlighedsregning, Sandsynlighedsfordelinger, Binomialfordelingen, OC-kurver, leverandørs og købers risikopunkter, ISO 2859 serien, Enkeltstående og fortløbende partier, AQL og LQ, AOQ og AOQL, ISO2859-1, Kodebogstaver, Enkelt, dobbelt, multipel og sekventiel prøvning, Ækvivalente stikprøveplaner, Relative stikprøvestørrelser, skifteregler, Inspektionsstrengheder, Orientering om ISO 3951, Opfølgning ved p- og u-kort, Eksempler og cases.Basisniveau. Ingen særlige forudsætninger ud over 4 regningsarter.1 dagMedarbejdere der skal planlægge og udføre stikprøvekontrol på basis af attributter.
Modul 4Videregående SPC og kapabilitetIdentifikation af variationskilder:
Værktøjer i Excel og f.eks. Minitab

Valg af kontrolkort:
Detektering af processkift, følsomhed, OC-kurve og ARL

Håndtering af specielle situationer:
I-MR-R/S (Between-Within) kontrolkort, Fixed Tooling & Tool Wear modeller, Modificerede styregrænser

Håndtering af ikke-normale fordelinger:
ISO 21747 og fordelingsmodeller, Datatransformationer

Avancerede kontrolkort:
EWMA og CUSUM kort

Multivariate kontrolkort:
T2 kontrolkort, Multivariate EWMA kort
Forudsætter basis-kursus i SPC og kapabilitet. Statistiske tests og analyser med Mini-tab vil være en fordel.1-2 dagePTA- og kvalitets-medarbejdere med ansvar for opstilling og vedligehold af kontrolkort
Modul 5Kursus i statistiske tests og analyser med MinitabIntroduktion til Minitab:
Opstart, Minitab Worksheet, Navigation i Minitab, Worksheet Folder, Sessionsvindue, Graph Folder, Project Manager, Report Pad, Menuer og genveje, Normaliserede og ikke-normaliserede data, datatyper, Infoknap, dataindtastning, import og link til ODBC data, beregnede variable, Manipulation af Worksheets, Subset, Split eller Merge, Stack & Unstack worksheets, sortering af data, Automatisering med Exec filer.

Grundlæggende statistisk beskrivelse (deskriptiv statistik):
Normaliserede og ikke-normaliserede data, grafiske metoder, deskriptiv statistik, statistiske fordelinger, normalfordelingen, population og stikprøve, stikprøveusikkerhed, stikprøvestørrelse, gennemsnittets fordeling, konfidensinterval for middelværdi, varians og andele, øvelser og cases.

Sammenligning af populationer/datasæt:
Konfidensintervaller for middelværdier, statistiske test, hypoteser,a og ß, test for andele, u-test, t-test, F-test, varianshomo-genitet, parvise målinger, variansanalyser, dimensionering af forsøg, ikke-parametriske metoder, øvelser og cases.

Regressionsanalyse:
Kvalitative og kvanti-tative faktorer, varians- og regressionsana-lyser, lineære og ikke-lineære modeller, konfidens, forklaringsgrad og Lack-of-Fit, Logistisk regressionsanalyse.
Forudsætter basiskursus i statistik eller lignende.2 dageUdviklere, PTA'er samt validerings- og kvalitetsmedarbejdere, der er ansvarlige for beslutninger baseret på statistiske analyser.
Modul 6Analyse af målesystemer( MSA) med MinitabMSA teori:
Måleprocesser og variation, Systematisk og tilfældig variation, Bias og linearitet, Repeterbarhed og reproducerbarhed, R&R, Konsistens og stabilitet, Diskriminerende evne, Variationer inden for emnet/prøven, Gage Performance Curve, Attributive målinger, Opstilling af krav til målesystemer

Minitab funktioner:
Type 1 Gage Study, Gage Run Chart, Gage Linearity and Bias Study, Gage R&R Study Crossed, Nested & Expanded, Attribute Gage Study, Praktiske øvelser og cases
Forudsætter basiskursus i statistik eller lignende.2 dageKalibreringsansvarlige, kvalitetsingeniører, PTA-medarbejdere.
Modul 7Statistisk forsøgsplanlægning (DoE) med MinitabTerminologi, Forsøgsstrategier, en faktor ad gangen, fuldstændige faktorforsøg, Blokning, 2k faktorforsøg, Partielle forsøg, Aliasrelationer, Sekventielle faktorforsøg (foldede designs), Centerpunkter, Taguchi forsøg, Kvantitative faktorer, 3 k faktorforsøg , Response Surface metoder, Mixture Designs, Grafisk og numerisk behandling, Minitab funktioner, Øvelser og casesForudsætter kursus i statistiske analyser. Forudsætter deltageradgang til f.eks. MiniTab.2 - 4 dage afhængigt af virksomhedsbehov samt omfang af casesProdukt- og procesudviklere samt valideringsansvarlige
Modul 8PålidelighedDefinition af pålidelighed, tid til svigt, fejlhyppighed, badekarskurven, systemer med og uden reparation, MTTF og MTBF, censur (tids- og fejlafsluttede test), ikke-parametrisk behandling af data, pålidelighedsfordelinger, tæthedsfunktion, fordelingsfunktion, overlevelsesfunktion, fejlrate (hazard rate), distribution fitting, ålidelighedsestimater, konfidensintervaller, parametrisk behandling af øvelsesdata, planlægning af test og forsøg, reliability growth models, Douane plots, brug af markedsdata, Accelerationsmodeller, brug af specialsoftware (MiniTab), øverlser og casesForudsætter som minimum basiskursus i statistik el. lign. Forudsætter deltageradgang til f.eks. MiniTab 2 dageProduktudviklere, serviceansvarlige, kvalitetsingeniører
Modul 9Introduktion til Advanced Quality Planning, APQPKurset giver en introduktion til kravene til produktudviklingsprocessen for virksomheder, der leverer til bilindustrien i henhold til krav i ISO/TS16949.

De særlige forhold omkring kvalitetsledelse i bilindustrien belyses, og der tages udgangspunkt i 2. udgave af AIAG’s manual for Advanced Product Quality Planning.

Den generelle udviklingsmodel (timeline) gennemgås, og input og output for de enkelte projektfaser opsummeres.

APQP kravene baseres på anvendelse af de såkaldte Core Tools: Voice of the Customer, Design og proces FMEA, Process Flow Chart og Characteristics Matrix, Control Plans, SPC og MSA.

De enkelte værktøjer introduceres med særlig vægt på det samspil mellem værktøjer, der er en af de vigtigste faktorer for realisering af den planlagte produktkvalitet.

Afslutningsvis gennemgås elementerne i PPAP processen (Production Part Approval Process), der resulterer i den formelle godkendelse til opstart af serieproduktionen og løbende leverancer herfra,
Da terminologien er engelsk, er hovedparten af de anvendte materialer på engelsk. Der kan undervises på dansk eller engelsk efter ønske.
Ingen forudsætninger1 - 2 dage afhængigt af omfang af casesKurset er egnet for alle, der er involveret i produkt- og procesdesign eller er ansvarlige for løbende opfølgning i serieproduktionen.
Modul 10Introduktion til Quality Risk Management iht. EU GMP Vol. IV Part III ICH Q9Efter ICH Q9 er blevet inkluderet i de europæiske GMP regler har metoder til risikoledelse fået betydelig udbredelse i lægemiddelindustrien, og myndighederne fokuserer i stigende omfang på risikostyring som en grundlæggende forudsætning for styring af lægemidlers sikkerhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i ICH Q9 introducerer kurset begreberne ”Harm”, ”Risk”, ”Risk Management”, ”Risk Assessment”, ”Risk Control”, ”Risk Communication” samt ”Risk Review” og resumerer de seneste års udvikling af begrebet i sammenhæng med lægemidler. Centrale værktøjer til risikoanalyse gennemgås med særligt fokus på:

Preliminary Risk Assessment (PHA)
Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA)
Fault Tree Analysis (FTA).

Metodernes samspil med validering og andre værktøjer til forebyggelse og forbedring diskuteres, ligesom den systemmæssige integration af risikoledelse i GMP systemet illustreres.Der vil blive præsenteret en række cases, og deltagerne vil få lejlighed til i grupper at afprøve værktøjerne på relevante farmaceutiske problemstillinger.

Da terminologien er engelsk, er hovedparten af de anvendte materialer på engelsk. Der kan undervises på dansk eller engelsk efter ønske.
Ingen forudsætninger1 dagFarmaceuter, farmakonomer og andre, der er beskæftiget med udviklings, validerings- og inspektionsaktiviteter samt medarbejdere inden for Regulatory Affairs.
ModulEmneIndholdBemærkningVarighedMålgruppe
Modul 1Mini-introduktion til SPC
Variationer, 5-M’er, Systematisk og tilfældig variation, Attributive egenskaber og skalamålinger, Parti- og procesinspektion, Tolerancer og styregrænser, Paratoanalyse, Histogram, Normalfordeling, Kapabilitet, Kontrolkort, Effekt af SPC.Introkursus for alle. Helt uden formler! Ingen forudsætninger.Ca. 3 timer. Der kan evt. køres 2 hold pr. dag.Generel orientering for alle.
Modul 2Basiskursus i statistik og SPCSandsynlighedsregning og statistik, Attributiv og variabel måling, Stikprøve-usikkerhed, Fordelinger og forudsigelighed, Middelværdi og spredning, Normalfordelingen, FirstPassYield, Bi-nomial- og poissonfordelinger, Pare-toanalyser, Kapabilitet, Cp og Cpk, Pp og Ppk, U- og t- fordelingen, Gennem-snittets fordeling, Opstilling og drift af kontrolkort, I/MR kort, XBar-R kort, MA/MR kort, p- og u-kort for attributive målinger, Statistisk kontrol, Opfølgning på kontrolkort, Minitab funktioner, Generelle og virksomhedsspecifikke cases.Basisniveau. Ingen særlige forudsætninger ud over 4 regningsarter.1 dagAlle der skal bidrage til statistisk behandling i forbindelse med validering og produktion.
Modul 3Videregående SPC og kapabilitetIdentifikation af variationskilder:
Værktøjer i Excel og f.eks. Minitab

Valg af kontrolkort:
Detektering af processkift, følsomhed, OC-kurve og ARL

Håndtering af specielle situationer:
I-MR-R/S (Between-Within) kontrolkort, Fixed Tooling & Tool Wear modeller, Modificerede styregrænser

Håndtering af ikke-normale fordelinger:
ISO 21747 og fordelingsmodeller, Datatransformationer

Avancerede kontrolkort:
EWMA og CUSUM kort

Multivariate kontrolkort:
T2 kontrolkort, Multivariate EWMA kort
Forudsætter basis-kursus i SPC og kapabilitet. Statistiske tests og analyser med Mini-tab vil være en fordel.1-2 dagePTA- og kvalitets-medarbejdere med ansvar for opstilling og vedligehold af kontrolkort.
ModulEmneIndholdBemærkningVarighedMålgruppe
Modul 3Basis kursus i stikprøveplaner og partiinspektion.Parti og stikprøve, Stikprøveusikkerhed, Sandsynlighedsregning, Sandsynlighedsfordelinger, Binomialfordelingen, OC-kurver, leverandørs og købers risikopunkter, ISO 2859 serien, Enkeltstående og fortløbende partier, AQL og LQ, AOQ og AOQL, ISO2859-1, Kodebogstaver, Enkelt, dobbelt, multipel og sekventiel prøvning, Ækvivalente stikprøveplaner, Relative stikprøvestørrelser, skifteregler, Inspektionsstrengheder, Orientering om ISO 3951, Opfølgning ved p- og u-kort, Eksempler og cases.Basisniveau. Ingen særlige forudsætninger ud over 4 regningsarter.1 dagMedarbejdere der skal planlægge og udføre stikprøvekontrol på basis af attributter.
ModulEmneIndholdBemærkningVarighedMålgruppe
Modul 4Videregående SPC og kapabilitetIdentifikation af variationskilder:
Værktøjer i Excel og f.eks. Minitab

Valg af kontrolkort:
Detektering af processkift, følsomhed, OC-kurve og ARL

Håndtering af specielle situationer:
I-MR-R/S (Between-Within) kontrolkort, Fixed Tooling & Tool Wear modeller, Modificerede styregrænser

Håndtering af ikke-normale fordelinger:
ISO 21747 og fordelingsmodeller, Datatransformationer

Avancerede kontrolkort:
EWMA og CUSUM kort

Multivariate kontrolkort:
T2 kontrolkort, Multivariate EWMA kort
Forudsætter basis-kursus i SPC og kapabilitet. Statistiske tests og analyser med Mini-tab vil være en fordel.1-2 dagePTA- og kvalitets-medarbejdere med ansvar for opstilling og vedligehold af kontrolkort.
Modul 5Kursus i statistiske tests og analyser med MinitabIntroduktion til Minitab:
Opstart, Minitab Worksheet, Navigation i Minitab, Worksheet Folder, Sessionsvindue, Graph Folder, Project Manager, Report Pad, Menuer og genveje, Normaliserede og ikke-normaliserede data, datatyper, Infoknap, dataindtastning, import og link til ODBC data, beregnede variable, Manipulation af Worksheets, Subset, Split eller Merge, Stack & Unstack worksheets, sortering af data, Automatisering med Exec filer.

Grundlæggende statistisk beskrivelse (deskriptiv statistik):
Normaliserede og ikke-normaliserede data, grafiske metoder, deskriptiv statistik, statistiske fordelinger, normalfordelingen, population og stikprøve, stikprøveusikkerhed, stikprøvestørrelse, gennemsnittets fordeling, konfidensinterval for middelværdi, varians og andele, øvelser og cases.

Sammenligning af populationer/datasæt:
Konfidensintervaller for middelværdier, statistiske test, hypoteser,a og ß, test for andele, u-test, t-test, F-test, varianshomo-genitet, parvise målinger, variansanalyser, dimensionering af forsøg, ikke-parametriske metoder, øvelser og cases.

Regressionsanalyse:
Kvalitative og kvanti-tative faktorer, varians- og regressionsana-lyser, lineære og ikke-lineære modeller, konfidens, forklaringsgrad og Lack-of-Fit, Logistisk regressionsanalyse.
Introduktion til Minitab:
Opstart, Minitab Worksheet, Navigation i Minitab, Worksheet Folder, Sessionsvindue, Graph Folder, Project Manager, Report Pad, Menuer og genveje, Normaliserede og ikke-normaliserede data, datatyper, Infoknap, dataindtastning, import og link til ODBC data, beregnede variable, Manipulation af Worksheets, Subset, Split eller Merge, Stack & Unstack worksheets, sortering af data, Automatisering med Exec filer.

Grundlæggende statistisk beskrivelse (deskriptiv statistik):
Normaliserede og ikke-normaliserede data, grafiske metoder, deskriptiv statistik, statistiske fordelinger, normalfordelingen, population og stikprøve, stikprøveusikkerhed, stikprøvestørrelse, gennemsnittets fordeling, konfidensinterval for middelværdi, varians og andele, øvelser og cases.

Sammenligning af populationer/datasæt:
Konfidensintervaller for middelværdier, statistiske test, hypoteser,a og ß, test for andele, u-test, t-test, F-test, varianshomo-genitet, parvise målinger, variansanalyser, dimensionering af forsøg, ikke-parametriske metoder, øvelser og cases.

Regressionsanalyse:
Kvalitative og kvanti-tative faktorer, varians- og regressionsana-lyser, lineære og ikke-lineære modeller, konfidens, forklaringsgrad og Lack-of-Fit, Logistisk regressionsanalyse.
2 dageUdviklere, PTA'er samt validerings- og kvalitetsmedarbejdere, der er ansvarlige for beslutninger baseret på statistiske analyser.
Modul 6Analyse af målesystemer( MSA) med Minitab MSA teori:
Måleprocesser og variation, Systematisk og tilfældig variation, Bias og linearitet, Repeterbarhed og reproducerbarhed, R&R, Konsistens og stabilitet, Diskriminerende evne, Variationer inden for emnet/prøven, Gage Performance Curve, Attributive målinger, Opstilling af krav til målesystemer

Minitab funktioner:
Type 1 Gage Study, Gage Run Chart, Gage Linearity and Bias Study, Gage R&R Study Crossed, Nested & Expanded, Attribute Gage Study, Praktiske øvelser og cases
Forudsætter basiskursus i statistik eller lignende.2 dageKalibreringsansvarlige, kvalitetsingeniører, PTA-medarbejdere.
Modul 7Statistisk forsøgsplanlægning (DoE) med MinitabTerminologi, Forsøgsstrategier, en faktor ad gangen, fuldstændige faktorforsøg, Blokning, 2k faktorforsøg, Partielle forsøg, Aliasrelationer, Sekventielle faktorforsøg (foldede designs), Centerpunkter, Taguchi forsøg, Kvantitative faktorer, 3 k faktorforsøg , Response Surface metoder, Mixture Designs, Grafisk og numerisk behandling, Minitab funktioner, Øvelser og casesForudsætter kursus i statistiske analyser. Forudsætter deltageradgang til f.eks. MiniTab.2 - 4 dage afhængigt af virksomhedsbehov samt omfang af casesProdukt- og procesudviklere samt valideringsansvarlige
Modul 8PålidelighedDefinition af pålidelighed, tid til svigt, fejlhyppighed, badekarskurven, systemer med og uden reparation, MTTF og MTBF, censur (tids- og fejlafsluttede test), ikke-parametrisk behandling af data, pålidelighedsfordelinger, tæthedsfunktion, fordelingsfunktion, overlevelsesfunktion, fejlrate (hazard rate), distribution fitting, ålidelighedsestimater, konfidensintervaller, parametrisk behandling af øvelsesdata, planlægning af test og forsøg, reliability growth models, Douane plots, brug af markedsdata, Accelerationsmodeller, brug af specialsoftware (MiniTab), øverlser og casesForudsætter som minimum basiskursus i statistik el. lign. Forudsætter deltageradgang til f.eks. MiniTab 2 dageProduktudviklere, serviceansvarlige, kvalitetsingeniører
ModulEmneIndholdBemærkningVarighedMålgruppe
Modul 9Introduktion til Advanced Quality Planning, APQPKurset giver en introduktion til kravene til produktudviklingsprocessen for virksomheder, der leverer til bilindustrien i henhold til krav i ISO/TS16949.

De særlige forhold omkring kvalitetsledelse i bilindustrien belyses, og der tages udgangspunkt i 2. udgave af AIAG’s manual for Advanced Product Quality Planning.

Den generelle udviklingsmodel (timeline) gennemgås, og input og output for de enkelte projektfaser opsummeres.

APQP kravene baseres på anvendelse af de såkaldte Core Tools: Voice of the Customer, Design og proces FMEA, Process Flow Chart og Characteristics Matrix, Control Plans, SPC og MSA.

De enkelte værktøjer introduceres med særlig vægt på det samspil mellem værktøjer, der er en af de vigtigste faktorer for realisering af den planlagte produktkvalitet.

Afslutningsvis gennemgås elementerne i PPAP processen (Production Part Approval Process), der resulterer i den formelle godkendelse til opstart af serieproduktionen og løbende leverancer herfra,
Da terminologien er engelsk, er hovedparten af de anvendte materialer på engelsk. Der kan undervises på dansk eller engelsk efter ønske.
Ingen forudsætninger1 - 2 dage afhængigt af omfang af casesKurset er egnet for alle, der er involveret i produkt- og procesdesign eller er ansvarlige for løbende opfølgning i serieproduktionen.
Modul 10Introduktion til Quality Risk Management iht. Annex 20Efter fremkomsten af Annex 20 til de europæiske GMP regler får metoder til risikoledelse i disse år stadig større udbredelse i lægemiddelindustrien, og myndighederne fokuserer i stigende omfang på risikostyring som en grundlæggende forudsætning for styring af lægemidlers sikkerhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i Annex 20 introducerer kurset begreberne ”Harm”, ”Risk”, ”Risk Management”, ”Risk Assessment”, ”Risk Control”, ”Risk Communication” samt ”Risk Review” og resumerer de seneste års udvikling af begrebet i sammenhæng med lægemidler. Centrale værktøjer til risikoanalyse gennemgås med særligt fokus på:

Preliminary Risk Assessment (PHA)
Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA)
Fault Tree Analysis (FTA).

Metodernes samspil med validering og andre værktøjer til forebyggelse og forbedring diskuteres, ligesom den systemmæssige integration af risikoledelse i GMP systemet illustreres.Der vil blive præsenteret en række cases, og deltagerne vil få lejlighed til i grupper at afprøve værktøjerne på relevante farmaceutiske problemstillinger.

Da terminologien er engelsk, er hovedparten af de anvendte materialer på engelsk. Der kan undervises på dansk eller engelsk efter ønske.
Ingen forudsætninger1 dageFarmaceuter, farmakonomer og andre, der er beskæftiget med udviklings, validerings- og inspektionsaktiviteter samt medarbejdere inden for Regulatory Affairs.
ModulEmneIndholdBemærkningVarighedMålgruppe
Modul 1Mini-introduktion til SPC
Variationer, 5-M’er, Systematisk og tilfældig variation, Attributive egenskaber og skalamålinger, Parti- og procesinspektion, Tolerancer og styregrænser, Paratoanalyse, Histogram, Normalfordeling, Kapabilitet, Kontrolkort, Effekt af SPC.Introkursus for alle. Helt uden formler! Ingen forudsætninger.Ca. 3 timer. Der kan evt. køres 2 hold pr. dag.Generel orientering for alle.
Modul 2Basiskursus i statistik og SPCSandsynlighedsregning og statistik, Attributiv og variabel måling, Stikprøve-usikkerhed, Fordelinger og forudsigelighed, Middelværdi og spredning, Normalfordelingen, FirstPassYield, Bi-nomial- og poissonfordelinger, Pare-toanalyser, Kapabilitet, Cp og Cpk, Pp og Ppk, U- og t- fordelingen, Gennem-snittets fordeling, Opstilling og drift af kontrolkort, I/MR kort, XBar-R kort, MA/MR kort, p- og u-kort for attributive målinger, Statistisk kontrol, Opfølgning på kontrolkort, Minitab funktioner, Generelle og virksomhedsspecifikke cases.Basisniveau. Ingen særlige forudsætninger ud over 4 regningsarter.1 dagAlle der skal bidrage til statistisk behandling i forbindelse med validering og produktion
Modul 4Videregående SPC og kapabilitetIdentifikation af variationskilder:
Værktøjer i Excel og f.eks. Minitab

Valg af kontrolkort:
Detektering af processkift, følsomhed, OC-kurve og ARL

Håndtering af specielle situationer:
I-MR-R/S (Between-Within) kontrolkort, Fixed Tooling & Tool Wear modeller, Modificerede styregrænser

Håndtering af ikke-normale fordelinger:
ISO 21747 og fordelingsmodeller, Datatransformationer

Avancerede kontrolkort:
EWMA og CUSUM kort

Multivariate kontrolkort:
T2 kontrolkort, Multivariate EWMA kort
Forudsætter basis-kursus i SPC og kapabilitet. Statistiske tests og analyser med Mini-tab vil være en fordel.1-2 dagePTA- og kvalitets-medarbejdere med ansvar for opstilling og vedligehold af kontrolkort
Modul 5Kursus i statistiske tests og analyser med MinitabIntroduktion til Minitab:
Opstart, Minitab Worksheet, Navigation i Minitab, Worksheet Folder, Sessionsvindue, Graph Folder, Project Manager, Report Pad, Menuer og genveje, Normaliserede og ikke-normaliserede data, datatyper, Infoknap, dataindtastning, import og link til ODBC data, beregnede variable, Manipulation af Worksheets, Subset, Split eller Merge, Stack & Unstack worksheets, sortering af data, Automatisering med Exec filer.

Grundlæggende statistisk beskrivelse (deskriptiv statistik):
Normaliserede og ikke-normaliserede data, grafiske metoder, deskriptiv statistik, statistiske fordelinger, normalfordelingen, population og stikprøve, stikprøveusikkerhed, stikprøvestørrelse, gennemsnittets fordeling, konfidensinterval for middelværdi, varians og andele, øvelser og cases.

Sammenligning af populationer/datasæt:
Konfidensintervaller for middelværdier, statistiske test, hypoteser,a og ß, test for andele, u-test, t-test, F-test, varianshomo-genitet, parvise målinger, variansanalyser, dimensionering af forsøg, ikke-parametriske metoder, øvelser og cases.

Regressionsanalyse:
Kvalitative og kvanti-tative faktorer, varians- og regressionsana-lyser, lineære og ikke-lineære modeller, konfidens, forklaringsgrad og Lack-of-Fit, Logistisk regressionsanalyse.
Forudsætter basiskursus i statistik eller lignende.2 dageUdviklere, PTA'er samt validerings- og kvalitetsmedarbejdere, der er ansvarlige for beslutninger baseret på statistiske analyser.
Modul 6Analyse af målesystemer( MSA) med MinitabMSA teori:
Måleprocesser og variation, Systematisk og tilfældig variation, Bias og linearitet, Repeterbarhed og reproducerbarhed, R&R, Konsistens og stabilitet, Diskriminerende evne, Variationer inden for emnet/prøven, Gage Performance Curve, Attributive målinger, Opstilling af krav til målesystemer

Minitab funktioner:
Type 1 Gage Study, Gage Run Chart, Gage Linearity and Bias Study, Gage R&R Study Crossed, Nested & Expanded, Attribute Gage Study, Praktiske øvelser og cases
Forudsætter basiskursus i statistik eller lignende.2 dageKalibreringsansvarlige, kvalitetsingeniører, PTA-medarbejdere.
Modul 7Statistisk forsøgsplanlægning (DoE) med MinitabTerminologi, Forsøgsstrategier, en faktor ad gangen, fuldstændige faktorforsøg, Blokning, 2k faktorforsøg, Partielle forsøg, Aliasrelationer, Sekventielle faktorforsøg (foldede designs), Centerpunkter, Taguchi forsøg, Kvantitative faktorer, 3 k faktorforsøg , Response Surface metoder, Mixture Designs, Grafisk og numerisk behandling, Minitab funktioner, Øvelser og casesForudsætter kursus i statistiske analyser. Forudsætter deltageradgang til f.eks. MiniTab.2 - 4 dage afhængigt af virksomhedsbehov samt omfang af casesProdukt- og procesudviklere samt valideringsansvarlige
Modul 9Introduktion til Advanced Quality Planning, APQPKurset giver en introduktion til kravene til produktudviklingsprocessen for virksomheder, der leverer til bilindustrien i henhold til krav i ISO/TS16949.

De særlige forhold omkring kvalitetsledelse i bilindustrien belyses, og der tages udgangspunkt i 2. udgave af AIAG’s manual for Advanced Product Quality Planning.

Den generelle udviklingsmodel (timeline) gennemgås, og input og output for de enkelte projektfaser opsummeres.

APQP kravene baseres på anvendelse af de såkaldte Core Tools: Voice of the Customer, Design og proces FMEA, Process Flow Chart og Characteristics Matrix, Control Plans, SPC og MSA.

De enkelte værktøjer introduceres med særlig vægt på det samspil mellem værktøjer, der er en af de vigtigste faktorer for realisering af den planlagte produktkvalitet.

Afslutningsvis gennemgås elementerne i PPAP processen (Production Part Approval Process), der resulterer i den formelle godkendelse til opstart af serieproduktionen og løbende leverancer herfra,
Da terminologien er engelsk, er hovedparten af de anvendte materialer på engelsk. Der kan undervises på dansk eller engelsk efter ønske.
Ingen forudsætninger1 - 2 dage afhængigt af omfang af casesKurset er egnet for alle, der er involveret i produkt- og procesdesign eller er ansvarlige for løbende opfølgning i serieproduktionen.

Nærværende undervisning for deltagerne

Hjorth Kvalitetsudvikling har omfattende erfaring i undervisning og træning af medarbejdere i statistiske metoder. Gennem mere end 10 år har vi ved virksomhedsinterne kurser uddannet hundreder af medarbejdere fra flere end 50 virksomheder i metoder og værktøjer til processtyring, procesoptimering og kvalitetsforbedring.

Samtidig hermed har vi gennem en årrække varetaget tilsvarende undervisning på vegne af anerkendte udbydere af åbne kurser (plankurser).

Vi dækker alle niveauer – lige fra den basale mini-introduktion helt uden brug af matematik og formler og til det avancerede, akademiske niveau, og vi samarbejder med førende danske statistikere om det, vi ikke selv behersker.

Vi arbejder primært virksomhedsinternt i eget regi, fordi vi dermed kan tage udgangspunkt i medarbejdernes egne forudsætninger og virksomhedernes behov og datamateriale. Dermed bliver undervisningen væsentligt mere nærværende for deltagerne, og deres engagementet kan direkte overføres fra undervisningssituationen til den praktiske virkelighed.

Hent kursusoversigt i PDF

Klik på ikonet for at åbne vores PDF med kursusoversigt.